Deeltijd-WW

Onderstaande regeling is inmiddels vervallen. De overheid heeft een nieuwe regeling bekend gemaakt, de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) Klik HIER voor informatie.

Coronavirus: Werktijdverkorting en WW-uitkering

(voorwaarden kunnen steeds worden gewijzigd of bijgesteld. Daarom altijd even contact opnemen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het UWV)

Door de uitbraak van het coronavirus kan het onmogelijk zijn geworden de werkzaamheden te laten uitvoeren zoals die tussen werkgever en werknemer volgens een arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Werktijdverkorting en daaruit voortvloeiend een WW-uitkering is dan dé oplossing, omdat ook inkomsten  tijdelijk drastisch teruglopen! 

Sommige buitengewone gebeurtenissen zoals de uitbraak van het coronavirus, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. (Andere voorbeelden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen zoals brand of overstroming zijn ook denkbaar.)
Echter, wanneer het coronavirus voorbij is en alles weer is genormaliseerd, dan is iedereen weer nodig.  Gelukkig is daar een oplossing voor. Voor werknemers, voor wie de tijdelijke werkvermindering geldt, kan een WW-uitkering wegens werktijdverkorting (WTV) worden aangevraagd en geregeld.
Een werknemer met deeltijd-WW blijft officieel in dienst. Hij of zij zal echter minder uren werken dan in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. De contracturen van werknemers kunnen tot maximaal vijftig procent worden verminderd door gebruik te maken van deeltijd-WW.

 

Geen sollicitatieplicht 

Bij de WTV gelden bijna dezelfde verplichtingen als tijdens een gewone WW, behalve dat de werknemer de eerste 6 weken niet hoeft te solliciteren of zich hoeft in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Pas als de werknemer door de WTV helemaal niet meer werkt of u verlenging aanvraagt van de WTV-periode komt de sollicitatieplicht in beeld. De werknemer moet zich dan uiterlijk de tweede dag na de eerste verlenging hebben ingeschreven als werkzoekende. 

 

Aanvragen werktijdverkorting

Wanneer u verwacht voor een periode van 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk te kunnen aanbieden, kan werktijdverkorting worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Verbetert de situatie binnen 6 weken of is deze weer genormaliseerd  dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk Als er na 6 weken nog geen verbetering is opgetreden dan kan verlenging worden aangevraagd. Wanneer de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, moet dit aan het UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan het UWV te worden gemeld. Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd.

 

Vergoeding

UWV vergoedt achteraf over de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen. De werkgever betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten (75% van de minimaal vereiste 20% verminderde werkuren), terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

 

UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt het volledige loon uit aan zijn werknemers. 


Ziekte werknemer

Is een werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt de werkgever zijn loon door. Voor een zieke werknemer kan geen tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

 

Voorwaarden 

Uiteraard zitten aan de WTV voorwaarden vast en die zijn best strikt.

  • Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het coronavirus, worden aangetoond. Dus geen economische omstandigheden.
  • Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering.
  • De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan.

Misbruik van de deeltijd-WW wordt bestraft. Ook volgt er een boete als medewerkers tijdens de deeltijd-WW alsnog worden ontslagen. Deze boete is ook van toepassing als een werknemer een paar weken na de deeltijd-WW wordt ontslagen.
De medewerker moet na de periode van deeltijd-WW nog minimaal één derde deel van de totale periode van deeltijd-WW in dienst blijven. De minimale duur hiervan is drie maanden. Als hieraan niet wordt voldaan volgt een boete.

 

Arbeidsovereenkomst

Van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is sprake wanneer aan onderstaande voorwaarden worden voldaan, zoals die zijn geschreven in Boek 7, Artikel 610 van het Burgerlijk Wetboek.

Onderstaand is dit artikel opgenomen:

Boek 7 Artikel 610 (7:610 BW)

Arbeidsovereenkomst

 

  • De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

 

  • Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

 

© jslooijer