VSO

VSO

(vaststellingsovereenkomst)

 

Naar een vreedzame beëindiging

Bij een tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en een trainer, wordt al vaak gebruik gemaakt van een VSO: vaststellingsovereenkomst. Er doemen allerlei versies op, maar de BAV-Oost adviseert de ¨enige echte¨.

Meer info? BAV Oost!


OVEREENKOMST  BEËINDIGING  DIENSTVERBAND TE GEBRUIKEN BIJ EEN BEËINDIGING MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN
1. Gegevens werkgever

De werkgever:
Naam: <Naam werkgever>
Adres: <Vestigingsadres><Postcode en plaats>

De werkgever wordt vertegenwoordigd door:
Naam: <Voorletters en achternaam>

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen:
Naam: <Voorletters en achternaam>
Adres: <Woonadres><Postcode en plaats>

2. Gegevens werknemer

De werknemer:
Naam: <Voorletters en achternaam>
Adres: <Woonadres><Postcode en plaats>
Geboortedatum: <Geboortedatum>

De werknemer heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen:
Naam: <Voorletters en achternaam>
Adres: <Woonadres>
<Postcode en plaats>

3. Aanleiding

3.1 De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst als <naam functie> bij de werkgever. Hij verdient daarmee <bedrag brutosalaris> bruto per <salarisperiode>. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld en andere arbeidsvoorwaarden.

3.2 De werkgever neemt het initiatief om het dienstverband met de werknemer te beëindigen. Voor dit initiatief is geen dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

Kies één van de volgende VIER mogelijkheden:
OF 3.3 De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen om bedrijfseconomische redenen.

OF 3.3 De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen omdat er een niet op te lossen verschil van mening is. Werkgever en werknemer zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop de werknemer zijn werk moet doen.

OF 3.3 De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen omdat de werknemer langer dan twee jaar niet kan werken omdat hij ziek is. Het is de werkgever in die periode niet gelukt om de werknemer te re-integreren in zijn eigen functie of in ander passend werk in de onderneming van de werkgever.

OF 3.3 De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen, omdat <andere reden invullen>.

3.4 De werknemer heeft in eerste instantie aangegeven dat hij in dienst wil blijven. Beide partijen hebben daarover verschillende keren overlegd. Het resultaat daarvan is dat werkgever en werknemer allebei geen mogelijkheden zien om het dienstverband voort te zetten. Beide partijen hebben daarom afgesproken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die zij daarbij maken zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

4. Afspraken

4.1 De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden op <datum, de eerste dag na de einddatum van het dienstverband>.

Kies een van de volgende TWEE mogelijkheden:
OF Bij de beëindigingsdatum is rekening gehouden met de opzegtermijn.
OF De opzegtermijn is verdisconteerd in de beëindigingsvergoeding.

4.2 De werkgever betaalt de werknemer een beëindigingsvergoeding van € <brutobedrag> bruto. Hij maakt
het netto-equivalent van dit bedrag (na verplichte inhoudingen door werkgever) uiterlijk <datum> over aan de werknemer.

Kies een van de VIER volgende mogelijkheden:
OF 4.3 Van <datum 1> tot en met <datum 2: laatste dag van het dienstverband> hoeft de werknemer zijn werk
niet meer te doen. Zo heeft hij voldoende tijd om een nieuwe baan te vinden.

OF 4.3 Van <datum 1> tot en met <datum 2: laatste dag van het dienstverband> werkt de werknemer gewoon door.

OF 4.3 Van <datum 1> tot en met <datum 2> werkt de werk- nemer gewoon door. Van <datum 3> tot en met <datum 4: laatste dag van het dienstverband> neemt de werk- nemer <aantal> vakantiedagen op.

OF 4.3 Van <datum 1> tot en met <datum 2: laatste dag van het dienstverband> hoeft de werknemer zijn werk niet meer te doen. Zo heeft hij voldoende tijd om een nieuwe baan te vinden. Van <datum 3> tot en met <datum 4: laatste dag van het dienstverband> neemt de werknemer <aantal> vakantiedagen op.

4.4 De werkgever betaalt de werknemer zijn loon door tot aan het einde van het dienstverband. Ook bouwt de werknemer tot dat moment vakantiegeld en vakantiedagen op en blijft hij gebruikmaken van de andere arbeidsvoorwaarden, bestaande uit <opsomming>.

4.5 De werkgever stelt uiterlijk op <datum> de financiële eindafrekening van het dienstverband op. Daarin staat een overzicht van:
vakantiedagen die de werknemer heeft opgebouwd maar niet heeft opgenomen;
vakantiegeld dat de werknemer heeft opgebouwd;
reiskosten die de werknemer nog vergoed krijgt;
declaraties die de werknemer heeft ingediend;
schulden van de werknemer aan de werkgever die hij nog moet aflossen;
eventuele andere kosten die de werkgever of de werknemer nog moet betalen.

4.6 Alle kosten uit dit overzicht worden tegelijk afgerekend. Dat gebeurt uiterlijk op <datum>. De werknemer ontvangt tegelijk met de afrekening een specificatie van de werkgever.

4.7 De werkgever en werknemer hebben na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar te vorderen. Zij verlenen elkaar finale kwijting.

4.8 Na ondertekening kan de werknemer binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen alsnog afzien van de overeenkomst (de overeenkomst ontbinden). Dit kan niet als hij in de zes maanden daarvoor al eerder van een beëindigingsovereenkomst heeft afgezien. De werknemer moet schriftelijk aan de werkgever laten weten dat hij van de overeenkomst afziet.

5. Overige afspraken

5.1 Ruimte om andere afspraken vast te leggen.

6. Ondertekening

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan.

Plaats: <Plaatsnaam>
Datum: <Datum ondertekening
Handtekening werkgever of gemachtigde:

Plaats: <Plaatsnaam>
Datum: <Datum ondertekening>
Handtekening werknemer of gemachtigde: